• Hamp.nl

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen? Wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de dienstverlening vanuit Hamp.nl. Indien u een klacht heeft kunt u ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. Hamp.nl streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen.

Klachtenprocedure

  1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/coach zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij Hamp.nl.
  2. Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen en wordt dan ontvangen door Hamp Harmsen, eigenaar van Hamp.nl.
  3. Gebreken moeten onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken zijn, doch in elk geval binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de eindafrekening, schriftelijk en gemotiveerd bij Hamp.nl worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde prestatie wordt geacht te zijn aanvaard en opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen
  4. U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.
  5. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer/coach binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.
  6. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangegeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
  7. Indien Hamp.nl de klacht(en) gegrond achten, zijn zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen prestatie uit te voeren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten
  8. Klachten of opmerkingen en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.
  9. Alle trainers van Hamp.nl kunt u aanspreken. Mochten zij of ons bureau uw klacht niet naar behoren oplossen, of bent u niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u uw klachten wenden tot: Klachtenregeling van de klachtencommissie van de Geschillen commissie voor consumenten zaken.

In het geval van een klacht is er een beroepsmogelijkheid door een onafhankelijke derde partij zijnde bijvoorbeeld de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Trainers (NOBTRA). Het oordeel van deze beroepsorganisatie is bindend.

© 2018 | Gerealiseerd door Zeg maar Alex